Polowanie zbiorowe na dziki - zasady i regulami

Prawo łowieckie, Polowanie zbiorowe dziki zasady regulami - zdjęcie, fotografia
Poluje.pl 11/05/2010 08:27

Polowanie zbiorowe dla wielu myśliwych jest tym, co w łowach najprzyjemniejsze. To przecież bezpośrednia okazja do spotkania nie tylko ze zwierzyną, ale również, a może przede wszystkim, z koleżankami i kolegami. Jednak polowanie zbiorowe ma swoje wymogi. Tutaj nasza uważność i skupienie muszą być największe, bo to właśnie na polowaniach zbiorowych zdarza się najwięcej wypadków. Bardzo ważna jest zatem znajomość przepisów dotyczących polowania zbiorowego.

Zgodnie z § 25 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz za polowanie zbiorowe uważa się polowanie wykonywane z udziałem co najmniej dwóch współdziałających ze sobą myśliwych lub myśliwego i naganiacza zorganizowanego przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i prowadzone przez wyznaczonego przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego myśliwego, zwanego „prowadzącym polowanie”. Polowanie zbiorowe może być wykonywane z udziałem zarówno naganki, jak i psów. Pierwsze pędzenie zwierzyny nie może rozpocząć się wcześniej niż o wschodzie słońca, a ostatnie zakończyć później niż o zachodzie słońca.

W polowaniu zbiorowym niezwykle ważna jest rola prowadzącego polowanie, który ma w związku z tym szereg obowiązków i uprawnień. Osoba ta jest odpowiedzialna za przeprowadzenie polowania zbiorowego zgodnie z przepisami i warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom i otoczeniu. Może on zlecać uczestnikom wykonanie niektórych czynności związanych z polowaniem, a uczestnicy polowania zbiorowego obowiązani są podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie. Jeżeli jednak, jego polecenia, lub sposób prowadzenia polowania są sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub mogą zagrażać bezpieczeństwu otoczenia, myśliwy – po powiadomieniu prowadzącego – może wycofać się z polowania.

Przed polowaniem zbiorowym prowadzący polowanie sporządza listę naganiaczy, dokonuje odprawy naganki oraz o warunkach polowania. Osoby przyjęte do naganki powinny zostać wyposażone przez organizującego w wierzchnie okrycia zapewniające dobrą widzialność naganiaczy przez myśliwych. Osoby przyjęte do naganki otacza się opieką oraz sprawdza ich obecność podczas polowania. Oczywiście, przed rozpoczęciem polowania, sporządza się również listę myśliwych.

Polowanie zbiorowe rozpoczyna się odprawą myśliwych, na której prowadzący powinien poinformować m.in. myśliwych, jaką zwierzynę i w jakiej ilości przewidziano do odstrzału, omówić sygnały oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz sprawdzić dokumenty uprawniające do udziału w polowaniu. Po doprawie dokonuje się losowanie stanowisk myśliwych, a następnie ich rozprowadzenie po stanowiskach wraz ze wskazaniem kierunku zbiórki. Na polowaniu używa się sygnałów dźwiękowych oznaczających 1) ruszenie naganki, 2) zakaz strzału w miot (obszar polny lub leśny o kształcie prostokąta na którym prowadzi się polowanie), 3) koniec pędzenia i obowiązek usunięcia nabojów z komór nabojowych.

Myśliwy zajmuje wskazane przez prowadzącego stanowisko i wolno mu się na nim przesuwać nie więcej niż trzy metry w prawo lub w lewo wzdłuż linii myśliwych. Myśliwy powinien zachować się cicho i spokojnie oraz nawiązać łączność wzrokową z myśliwymi na sąsiednich stanowiskach. Na polowaniu zbiorowym na zwierzynę grubą prowadzący polowanie może obsadzić myśliwymi stałe miejsca przechodzenia zwierzyny, w tym także z boków i tyłu pędzenia.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym to m.in. zakaz strzelania wzdłuż linii myśliwych, zakaz strzelania ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i odwrotnie, jeżeli odległość między tymi stanowiskami lub ukształtowanie terenu nie zapewnia bezpieczeństwa, zakaz zajmowania stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu. Na stanowisku myśliwy obowiązany jest przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą, ale oddanie strzału musi nastąpić z pozycji stojącej.


Po zajęciu stanowiska myśliwy może strzelać do ukazującej się zwierzyny pod warunkiem, że jego sąsiedzi zajęli już stanowiska. Strzały można oddawać do zwierzyny znajdującej się co najwyżej w połowie odległości między stanowiskami. Do zwierzymy znajdującej się bliżej stanowiska sąsiada wolno strzelać dopiero po oddaniu przez niego dwóch nieskutecznych strzałów lub po wyraźnym zasygnalizowaniu przez niego rezygnacji z oddania drugiego strzału. Polowanie zbiorowe uważa się za zakończone z chwilą ogłoszenia jego zakończenia przez prowadzącego polowanie. Po zakończeniu polowania zbiorowego układa się z ubitej zwierzyny tzw. pokot, w którym zwierzęta leżą według ustalonej hierarchii łowieckiej.
W terminie 7 dni sporządza się protokół polowania zawierający m.in. wyszczególnienie pozyskanej zwierzyny, datę i czas odbycia polowania, listę uczestników oraz uwagi dotyczące przebiegu polowania.

W razie nieszczęśliwego wypadku na polowaniu zbiorowym, prowadzący polowanie obowiązany jest do jego natychmiastowego przerwania oraz zorganizowania pomocy poszkodowanemu. Miejsce wypadku należy zabezpieczyć i w miarę możliwości odtworzyć okoliczności, w których zdarzył się nieszczęśliwy wypadek włącznie ze sporządzeniem szkicu sytuacyjnego i sporządzeniem protokołu. Jeżeli wypadek powstał z użyciem broni palnej należy również odebrać i zabezpieczyć broń sprawcy i poszkodowanego, bezzwłocznie zawiadomić o wypadku najbliższą jednostkę Policji oraz ustalić numery stanowisk, jakie w momencie zaistnienia wypadku zajmowali myśliwi, i zabezpieczyć karki z numerami stanowisk.

W polowaniach zbiorowych można wyróżnić kilka podtypów, m.in. polowania polne (zające, kuropatwy, bażanty), leśne na zwierzynę grubą (ale również lisy i zające), wodne na kaczki. Szczególnym typem polowania jest polowanie z cichym pędzenie, w którym naganiacze bez hałasu nagonki, łamiąc jedynie gałęzie, starają się zmusić zwierzynę do poruszenia się. W typem polowania wiąże się dobór broni na polowanie zbiorowe. Zależeć on będzie przede wszystkim od rodzaju polowania i zwierzyny, na którą oczekujemy. Przykładowo dobrym wyjściem na leśnie zbiorówki jest używanie ekspresu czy ekspres-drylingu, ale również sztucera samopowtarzalnego. Na polowaniach zbiorowych można również używać psów myśliwskich, choć pies na stanowisku musi być trzymany na otoku, a myśliwy może używać psa do dochodzenia postrzałka tylko po zakończeniu pędzenia i za zgodą prowadzącego polowanie.

Ciekawą sprawą o dużym znaczeniu na polowaniu zbiorowym są zasady rozstrzygania spornych strzałów. I tak, jeżeli dwóch lub więcej myśliwych strzelało do tej samej sztuki zwierzyny, w wyniku czego zwierzyna padła, strzelający uzgadniają między sobą, który z nich ją ustrzelił. W przypadku braku porozumienia, któremu z nich należy przyznać strzeloną śrutem zwierzynę drobną, prowadzący polowanie może rozstrzygnąć spór stosując kryteria określone w Regulaminie polowań. I tak przy strzałach kolejnych decydujący jest strzał, który unieruchomił zwierzynę. Przy strzałach jednoczesnych, decyduje strzał oddany z bliższej odległości, w razie równych odległości, strzał oddany w lewą stronę. W razie dostrzelenia przez innego myśliwego zranionego ptaka, należy on do myśliwego, który go zranił. W przypadku strzałów z broni kulowej, każda ze spierających się stron wyznacza spośród myśliwych uczestniczących w polowaniu po jednym arbitrze, a ci z kolei wybierają superarbitra. Zespół arbitrów wydaje decyzję, stosując następujące kryteria:
1) po 2 lub więcej kolejnych celnych strzałach – decydujący jest pierwszy strzał unieruchamiający zwierzynę lub uznany za śmiertelny;
2) po jednoczesnych strzałach – decyduje strzał uznany za śmiertelny;
3) po jednoczesnych strzałach uznanych za śmiertelne decyduje strzał oddany z bliższej odległości, a w razie równych odległości – strzał oddany w lewą stronę.
Rozstrzyganie sporu o postrzeloną zwierzynę powinno nastąpić zaraz po podniesieniu sztuki spornej i zgłoszeniu o tym prowadzącemu polowanie. Niezgłoszenie roszczeń zaraz po podniesieniu sztuki spornej pozbawia go prawa do ubiegania się o jej przyznanie.

Reklama

Polowanie zbiorowe na dziki - zasady i regulami komentarze opinie

  • Bogumił 2012-01-11 10:47:18

    kolega jerzy14z4 ma rację jego przemyślenia są bardzo słuszne, pozostaje mi tylko dodać że prowadzący polowanie może na zbiórce przed polowaniem lub dla poszczeglnych miotów których ustawiona linia myśliwych rodzi obawę niebezpiecznych strzałów wydać polecenie zakazu strzału w miot.To myśle powstrzymało by nadgorliwych i zapewniło nagance bezpieczeństwo.pozdrawiam. DB. 

  • Jerzy Zembroń 2011-02-21 21:33:05

    Taki zapis istnieje w regulaminie polowań, a jest to § 17 p. 9, który mówi : "nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się w odległości mniejszej niż 15o m w terenie otwartym i w odległości mniejszej niż 100 m w terenie leśnym".Co do ruszenia naganki należy ustalić taki sygnał. Sygnał do ruszenia naganki daje osoba rozprowadzająca lub myśliwy stający na ostatnim stanowisku. W takiej sytuacji naganka ruszy w odpowiedniej chwili. Do tego żeby naganka szła równo należy wyznaczyć spośród naganiaczy jedną lub dwie osoby, które na bieżąco w czasie pędzenia będą pilnowały zachowania przez naganiaczy równej linii. Pewnie nie zawsze będzie to idealne, ale znacznie poprawi tą sytuację. Pozdrawiam.

  • Tadek Nieckarz 2010-05-28 12:03:21

    Koledzy mam pewien problem jeżeli chodzi o warunki i zasady wykonywania polowania krócej mówiąc regulamin polowania.W dziale polowanie zbiorowe nakazane są warunki używania sygnałów dzwiękowych. Chodzi mi o ostatni warunek koniec pędzenia rozładować broń, jeżeli chodzi o dwa poprzednie można je pominąć . Prowadzę bardzo dużo polowań staram się rozprowadzić każdego mysliwego na stanowisko osobiście mioty są długie około 1 km. Rozprowadzając np. z prawej flanki póżniej na linię mysliwych i na lewą flankę jestem  w odległości conajmniej 500 m od lini myśliwych, nie wiem kiedy naganka wychodzi na tą linię  to jest w lesie na polu można by w przybliżeniu zobaczyć. Ktoś powie może być pomocnik stojącyny na lini. W terenie leśnym naganka nie zawsze wychodzi równo . Wydaje mi się, że powinien być zapis mówiący o zakazie strzału i rozładowaniu broni po wyjściu naganki i o tym decydować winien sam myśliwy. pozdrawiam nekus

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez poluje.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

CMC City Media Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-761, ul Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"